1 januari 2009

Artikel 1 Algemeen
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Anneke Granum-Kamerling: J.C. Granum-Kamerling met handelsnamen ITTS (International Text and Translation Services) / het-boekje.nl / Artista; Cliënt: de (potentiële) Cliënt van zaken en/of diensten van Anneke Granum-Kamerling, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn; Orderbevestiging/factuur: De orderbevestiging/factuur zoals beschreven in artikel 2.4. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten betreffende zaken en/of diensten, die tegen de onderstaande voorwaarden door Anneke Granum-Kamerling aan de Cliënt, worden verleend en/of geleverd.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Anneke Granum-Kamerling en de Cliënt zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/ worden genomen.

Artikel 2 Orders, Offertes en Overeenkomsten
2.1 Al hetgeen Anneke Granum-Kamerling aan mogelijkheden biedt tot zaken en/of diensten, is een uitnodiging aan de Cliënt tot het doen van een order.
2.2 De overeenkomst tussen Anneke Granum-Kamerling en de Cliënt komt tot stand doordat de Cliënt een order heeft geplaatst en de Cliënt hierop schriftelijk (via fax, brief of e-mail) een orderbevestiging van Anneke Granum-Kamerling met de details van de betreffende zaken en/of diensten, heeft ontvangen. Orders kunnen bij Anneke Granum-Kamerling zowel schriftelijk (via fax, brief of e-mail) als telefonisch geplaatst worden.
2.3 In veel gevallen zal de factuur tevens dienst doen als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie:·De betreffende zaken en/of diensten, de prijs, factuur/ordernummer en het e-mail adres en/of telefoonnummer waar de Cliënt zich kan wenden met vragen omtrent de order.
2.4 De overeenkomst bevat alle tussen de Cliënt en Anneke Granum-Kamerling gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de Cliënt en Anneke Granum-Kamerling.
2.5 De administratie van Anneke Granum-Kamerling geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Cliënt aan Anneke Granum-Kamerling verstrekte informatie, orders en gedane betalingen en van door Anneke Granum-Kamerling verrichte leveringen. Anneke Granum-Kamerling erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de Cliënt dit eveneens.
2.6 Indien de Cliënt en Anneke Granum-Kamerling overeenkomen dat de Cliënt nog andere zaken en/of diensten van Anneke Granum-Kamerling zal afnemen zullen deze afspraken via een separate overeenkomst geregeld worden. Ook als door beide partijen wordt besloten om af te wijken van de Algemene Voorwaarden, zal dit via een separate overeenkomst schriftelijk (via fax, brief of e-mail) geregeld worden.
2.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Cliënt, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Anneke Granum-Kamerling zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Cliënt aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
2.8 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Anneke Granum-Kamerling gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Anneke Granum-Kamerling bevoegde persoon en de Cliënt akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Anneke Granum-Kamerling op en is voor de Cliënt geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
2.9 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Anneke Granum-Kamerling een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
2.10 Indien de Cliënt in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Anneke Granum-Kamerling gehouden is, dan is de Cliënt aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Anneke Granum-Kamerling daardoor direct of indirect ontstaan.
2.11 Indien Anneke Granum-Kamerling met de Cliënt een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Anneke Granum-Kamerling niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Cliënt in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
2.12 Anneke Granum-Kamerling kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.13 Aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.14 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Anneke Granum-Kamerling de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
2.15 Anneke Granum-Kamerling is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Anneke Granum-Kamerling ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Cliënt de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Cliënt niet langer van Anneke Granum-Kamerling kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2.16 Voorts is Anneke Granum-Kamerling bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Anneke Granum-Kamerling kan worden gevergd.
2.17 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Anneke Granum-Kamerling op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Anneke Granum-Kamerling de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
2.18 Indien Anneke Granum-Kamerling tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
2.19 Indien de ontbinding aan de Cliënt toerekenbaar is, is Anneke Granum-Kamerling gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
2.20 Indien de Cliënt zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Anneke Granum-Kamerling gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Cliënt, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
2.21 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Anneke Granum-Kamerling, zal Anneke Granum-Kamerling in overleg met de Cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Anneke Granum-Kamerling extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Cliënt in rekening gebracht. De Cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Anneke Granum-Kamerling anders aangeeft.
2.22 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Cliënt, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Anneke Granum-Kamerling vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Anneke Granum-Kamerling op de Cliënt zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
2.23 Indien de Cliënt een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Cliënt in rekening worden gebracht.

Artikel 3 Prijzen/tarieven en betaling
3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.2 Alle facturen zullen door de Cliënt worden betaald uiterlijk op de veertiende dag na datum factuur, tenzij schriftelijk (via fax, brief of e-mail) anders overeengekomen.
3.3 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Anneke Granum-Kamerling gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de Cliënt in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
3.4 Indien de Cliënt ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Anneke Granum-Kamerling het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de Cliënt in rekening te brengen. De Cliënt is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
3.5 Bij niet nakoming door de Cliënt van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Anneke Granum-Kamerling gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de Cliënt zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Anneke Granum-Kamerling te weigeren.
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Anneke Granum-Kamerling niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.7 Anneke Granum-Kamerling is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 4 Levering/leveringstermijnen
4.1 Leveringen en bijbehorende tarieven in overleg tussen Anneke Granum-Kamerling en Cliënt.
4.2 De levertijd wordt in overleg tussen Anneke Granum-Kamerling en Cliënt vastgesteld. De levering zal altijd eerst na ontvangst door Anneke Granum-Kamerling van betaling plaatsvinden, tenzij schriftelijk (via fax, brief of e-mail) anders is overeengekomen. De levertijden gelden te allen tijde als indicatie en niet als fatale termijn.
4.3 Bij ontvangst dient de Cliënt het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 48 uur aan Anneke Granum-Kamerling gemeld te worden, bij gebreke waarvan de Cliënt het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen.
4.4 Aflevering is bij de 1e drempel van de woning van de Cliënt, bij hoogbouw bij de hoofdingang, of via fax, brief of e-mail.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Indien Anneke Granum-Kamerling aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
5.2 Anneke Granum-Kamerling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Anneke Granum-Kamerling is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5.3 Indien Anneke Granum-Kamerling aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Anneke Granum-Kamerling beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5.4 De aansprakelijkheid van Anneke Granum-Kamerling is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
5.5 Anneke Granum-Kamerling is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Anneke Granum-Kamerling aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Anneke Granum-Kamerling toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Anneke Granum-Kamerling is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Anneke Granum-Kamerling of haar derden.
5.8 Anneke Granum-Kamerling geeft op de via haar verleende diensten en geleverde zaken geen garantie.

Artikel 6 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
6.1 Anneke Granum-Kamerling is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
6.2 Omstandigheden in de zin van artikel 6.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 7 Boeken, teksten, vertalingen, websites, folders, ontwerpen en  layouts
7.1 Anneke Granum-Kamerling zal de werkzaamheden met betrekking tot boeken, teksten, vertalingen, websites, folders, ontwerpen en layouts naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
7.2 De Client dient te allen tijde de door Anneke Granum-Kamerling aangeleverde boeken, teksten, vertalingen, websites, folders, ontwerpen en layouts te controleren op fouten en gebreken en aan Anneke Granum-Kamerling schriftelijk (via fax, brief of e-mail) een bewijs van goedkeuring/acceptatie te sturen alvorens tot publicatie over te gaan. Eventuele fouten en gebreken dienen binnen 48 uur aan Anneke Granum-Kamerling ter correctie aangeboden te worden, bij gebreke waarvan de Cliënt het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen. Anneke Granum-Kamerling zal de gemelde fouten en/of gebreken in overleg binnen redelijke termijn corrigeren.
7.3 Anneke Granum-Kamerling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, door (typ)fouten van Anneke Granum-Kamerling, die niet tijdig vóór het publiceren van boeken, teksten, vertalingen, websites, folders, ontwerpen en layouts ter correctie zijn aangeboden aan Anneke Granum-Kamerling.
7.4 Anneke Granum-Kamerling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Anneke Granum-Kamerling is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.5 De Cliënt is te allen tijde eindverantwoordelijk voor publicatie van door Anneke Granum-Kamerling aangeleverde boeken, teksten, vertalingen, websites, folders, ontwerpen en layouts

Artikel 8 Interieuradvies en -design en ontwerpen
8.1 Anneke Granum-Kamerling zal de werkzaamheden met betrekking tot interieuradvies en -design en ontwerpen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
8.2 De Client dient te allen tijde de door Anneke Granum-Kamerling geleverde interieuradvies en -design en ontwerpen te controleren op fouten en gebreken en aan Anneke Granum-Kamerling schriftelijk (via fax, brief of e-mail) een bewijs van goedkeuring/acceptatie te sturen alvorens tot uitvoering ervan over te gaan. Eventuele fouten en gebreken dienen binnen 48 uur aan Anneke Granum-Kamerling ter correctie aangeboden te worden, bij gebreke waarvan de Cliënt het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen. Anneke Granum-Kamerling zal de gemelde fouten en/of gebreken in overleg binnen redelijke termijn corrigeren.
8.3 Anneke Granum-Kamerling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, door (teken)fouten van Anneke Granum-Kamerling, die niet tijdig vóór het uitvoeren van interieuradvies en -design en ontwerpen ter correctie zijn aangeboden aan Anneke Granum-Kamerling.
8.4 Anneke Granum-Kamerling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Anneke Granum-Kamerling is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 9 Verhuur van kunstwerken
9.1 Tenzij schriftelijk (via fax, brief of e-mail) anders is overeengekomen, bedraagt de huurperiode van een kunstwerk 1 jaar.
9.2 Tenzij schriftelijk (via fax, brief of e-mail) anders is overeengekomen, heeft de Cliënt gedurende de huurperiode het recht de kunstwerken te kopen met een korting ter hoogte van de betaalde huurvergoeding van het eerste jaar.
9.3 De kunstwerken worden door Anneke Granum-Kamerling alleen verhuurd nadat de Cliënt kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden.
9.4 De Cliënt dient zorgvuldig met de kunstwerken om te gaan tijdens de huurperiode. De kunstwerken mogen niet in de directe omgeving van een warmtebron of vochtige plaats worden geplaatst en dienen zoveel mogelijk te worden beschermd tegen direct zonlicht, alsmede via een deugdelijk ophangsysteem te worden bevestigd.
9.5 Het is verboden de kunstwerken te (doen) reproduceren, elders ten toon te stellen of aan derden in huur c.q. bruikleen te geven.
9.6 De Cliënt is verplicht bij beschadiging, vermissing of het verloren gaan van kunstwerken Anneke Granum-Kamerling hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte te stellen. Het is niet toegestaan om reparaties zelf uit te voeren dan wel uit te laten voeren. De Cliënt is aansprakelijk voor alle schade aan het werk ontstaan in de periode aanvangende op het moment dat de Cliënt het werk in ontvangst heeft genomen en eindigend op het moment dat het werk aan Anneke Granum-Kamerling is geretourneerd.
9.7 Voor de afloop van de huurperiode neemt Anneke Granum-Kamerling contact op met de Cliënt. Als het werk niet aangekocht wordt door Cliënt maakt Anneke Granum-Kamerling een afspraak om het kunstwerk weer in ontvangst te nemen, c.q. op te komen halen . Indien de Cliënt aan het einde van de huurperiode het kunstwerk niet kan retourneren (b.v. door vakantie) dient hij minimaal twee weken voor de aanvang van de periode van verhinderd zijn contact op te nemen met Anneke Granum-Kamerling. Indien de Cliënt het werk niet tijdig retourneert zal Anneke Granum-Kamerling het werk als gekocht beschouwen en is Anneke Granum-Kamerling gerechtigd tot het vorderen van de volledige waarde van het werk, zoals aangegeven op de orderbevestiging/factuur.
9.8 Voordat het kunstwerk geretourneerd wordt, dient de Cliënt te controleren of dit nog in goede staat is. Als dit niet het geval is dient de Cliënt contact op te nemen met Anneke Granum-Kamerling. De Cliënt dient de werken adequaat te verpakken voor het vervoer en draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. De Cliënt dient de werken adequaat te verpakken, kwalitatief tenminste gelijk aan de manier waarop het kunstwerk was verpakt toen het werd aangeleverd. Voor vragen omtrent de verpakking dient de Cliënt contact op te nemen met Anneke Granum-Kamerling.

Artikel 10 Verkoop van kunstwerken
10.1 Nadat de Cliënt het door hem bestelde kunstwerk heeft ontvangen, heeft de Cliënt de bevoegdheid om binnen tien (10) werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk, de onderliggende overeenkomst met Anneke Granum-Kamerling te ontbinden. De Cliënt hoeft hiervoor geen reden op te geven.
10.2 Indien de Cliënt de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Cliënt dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Anneke Granum-Kamerling te melden. De Cliënt dient het kunstwerk - na overleg met Anneke Granum-Kamerling - te retourneren naar een door Anneke Granum-Kamerling vastgesteld retouradres. De Cliënt is in dit geval een bijdrage van 50,- euro in de gemaakte transportkosten verschuldigd.
10.3 Indien de Cliënt reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Cliënt de overeenkomst met Anneke Granum-Kamerling ingevolge artikel 10.1. en 10.2 van deze Algemene Voorwaarden heeft ontbonden, zal Anneke Granum-Kamerling deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Anneke Granum-Kamerling het door de Cliënt geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de Cliënt terugbetalen.
10.4 Anneke Granum-Kamerling behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de Cliënt (anders dan die van Anneke Granum-Kamerling of de leverancier van het kunstwerk) is beschadigd. De Cliënt is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. Anneke Granum-Kamerling heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de Cliënt en is bevoegd die schade te verrekenen met het door de Cliënt gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.
10.5 Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Anneke Granum-Kamerling schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Cliënt te wijten is of anderszins voor risico van de Cliënt komt, zal Anneke Granum-Kamerling de Cliënt hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Anneke Granum-Kamerling heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de Cliënt terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 11 Vrijwaring
11.1 De Cliënt vrijwaart Anneke Granum-Kamerling voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Anneke Granum-Kamerling toerekenbaar is. Indien Anneke Granum-Kamerling uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Cliënt gehouden Anneke Granum-Kamerling zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Anneke Granum-Kamerling, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Anneke Granum-Kamerling en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Cliënt.

Artikel 12 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
12.1 De Cliënt dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Anneke Granum-Kamerling geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
12.2 Anneke Granum-Kamerling garandeert niet dat de aan de Cliënt geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Anneke Granum-Kamerling geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.
12.3 Anneke Granum-Kamerling behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Anneke Granum-Kamerling heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Cliënt ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Bestellingen/communicatie
13.1 Anneke Granum-Kamerling is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Cliënt en Anneke Granum-Kamerling, dan wel tussen Anneke Granum-Kamerling en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Cliënt en Anneke Granum-Kamerling.
13.2 De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Anneke Granum-Kamerling aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Anneke Granum-Kamerling worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Anneke Granum-Kamerling zijn verstrekt, heeft Anneke Granum-Kamerling het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Cliënt in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Cliënt de gegevens aan Anneke Granum-Kamerling ter beschikking heeft gesteld. Anneke Granum-Kamerling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Anneke Granum-Kamerling is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 14 Klachten
14.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van zaken en/of diensten en iedere andere klacht, zullen door Anneke Granum-Kamerling serieus in behandeling worden genomen.
14.2 De Cliënt dient een klacht kenbaar te maken bij Anneke Granum-Kamerling (zie daarvoor nader in artikel 16 van deze voorwaarden).
14.3 Anneke Granum-Kamerling zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Anneke Granum-Kamerling zal de Cliënt hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

Artikel 15 Persoonsgegevens
15.1 Door de Cliënt ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de order van de Cliënt.

Artikel 16 Support van Anneke Granum-Kamerling
16.1 Alle correspondentie op basis van deze Algemene Voorwaarden vindt (via fax, brief of e-mail) plaats met Anneke Granum-Kamerling.

Artikel 17 Diversen
17.1 Indien de Cliënt aan Anneke Granum-Kamerling schriftelijk (via fax, brief of e-mail)  opgave doet van een adres, is Anneke Granum-Kamerling gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de Cliënt Anneke Granum-Kamerling een nieuw adres heeft doorgegeven.
17.2 Indien door Anneke Granum-Kamerling gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De Cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Anneke Granum-Kamerling deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
17.3 Anneke Granum-Kamerling is bevoegd bij de uitvoering van zaken en/of diensten van de Cliënt gebruik te maken van derden.
17.4 Indien door Anneke Granum-Kamerling of door Anneke Granum-Kamerling ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Cliënt of een door de Cliënt aangewezen locatie, draagt de Cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 18 Toepasselijke recht en geschillenregeling
18.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Anneke Granum-Kamerling partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
18.2 De rechter in de vestigingsplaats van Anneke Granum-Kamerling is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Anneke Granum-Kamerling het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
18.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19 Vindplaats en wijziging voorwaarden
19.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Harderwijk.
19.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Anneke Granum-Kamerling.
19.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Anneke Granum-Kamerling
Julianalaan 54
NL-3851RD  Ermelo
T: + 31(0)0341-554979
M: + 31 (0)6-22501731
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK: 08186382
BTWnr: NL001582889B74