Nederlands

Artista, gevestigd aan Julianalaan 54, 3851 RD Ermelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens
Artista
Julianalaan 54
3851 RD Ermelo
T: 0341-554979

De contactpersoon binnen Artista is te bereiken via T: 0341-554979.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Artista verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum (alleen indien wettelijk verplicht)
 • ID/paspoortnummer (alleen indien wettelijk verplicht)
 • BSN (alleen indien wettelijk verplicht)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Artista, Julianalaan 54, 3851 RD Ermelo, dan verwijderen wij deze informatie.

Op basis van welke grondslag en met welk doel en wij persoonsgegevens verwerken
Uw toestemming voor de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het aangaan van een overeenkomst met Artista en de uitvoering van die overeenkomst en de administratieve en financiële afhandeling door Artista.
Artista verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten aan u te leveren.
 • Om de (financiële) administratie te kunnen voeren.
 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Artista neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Artista) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Artista bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de bovengenoemde persoonsgegevens hanteren wij de bewaartermijn van 7 jaar, t.b.v. onze financiële administratie en de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Artista verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Artista gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links naar andere websites
Onze website bevat links naar andere websites. Houdt u er rekening mee dat Artista niet verantwoordelijk is voor de inhoud of het privacy beleid van andere websites, noch voor uitingen van derden betreffende Artista, bijvoorbeeld op sociale media. Wij adviseren u om, wanneer u onze site verlaat, de privacy verklaringen van andere websites die persoonlijke gegevens verzamelen te lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Artista.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: Artista, Julianalaan 54, 3851 RD Ermelo.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort/id-nummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Artista wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Artista neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Artista, Julianalaan 54, 3851 RD Ermelo.

U bezoekt de website van Artista.

Deze cookie verklaring is van toepassing voor https://artista.nu.

Bij het gebruik van de website van Artista kan door Artista en/of door derden informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door Artista en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Voor functionele doeleinden: Om het navigeren en/of het inloggen op de website van Artista te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van de website van Artista te onthouden.
  Voorbeeld: U logt in op een website en via een cookie weet het systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.
 • Voor analytische doeleinden: Om het gebruik van de Artista website te analyseren.
  Voorbeeld: Er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Artista weet welke onderdelen van de website populair zijn.

De door Artista op basis van de bovenstaande verzamelde informatie kan worden gecombineerd met door Artista verwerkte persoonsgegevens. De door derden verzamelde informatie wordt echter niet gekoppeld aan door Artista verwerkte persoonsgegevens. Artista maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze door derden verzamelde informatie. Het gebruik van cookies en andere technieken door deze derde partijen, zoals hier bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacy beleid meestal te lezen op hun eigen website(s).

Verwijderen en weigeren van cookies
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kunt u overigens wel advertenties blijven zien.
Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy
Op de persoonsgegevens die Artista eventueel op basis van de geplaatste cookies verwerkt is de privacy verklaring van Artista van toepassing.

Wijziging van deze verklaring
Artista behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookie verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze cookie verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende cookie verklaring op de hoogte bent.

Subcategorieën